แนะนำบุคลากรของศูนย์ CSSC

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ประธานกรรมการที่ปรึกษา

อาจารย์ชาย ชีวะเกตุ
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา

ดร.กอบศักดิ์ ศรีประภา
กรรมการที่ปรึกษา

ผศ.ณัฐวุฒิ ชยาวนิช
กรรมการที่ปรึกษา (แทน)

รศ.บุษยา บุนนาค
กรรมการที่ปรึกษา

คุณประยุทธ ธงสุวรรณ
กรรมการที่ปรึกษา

คุณพโยมสฤษฏ์ ศรีพัฒนานนท์
กรรมการที่ปรึกษา

ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข
กรรมการที่ปรึกษา

คุณยงยุทธ จิตรพยัคฆ์
กรรมการที่ปรึกษา

คุณยงยุทธ เชษฐ์เชาวลิต
กรรมการที่ปรึกษา

คุณสมชาย วงศ์พรภักดี
กรรมการที่ปรึกษา

คุณสุรีย์ จรุญศักดิ์
กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน
กรรมการที่ปรึกษา
* รายชื่อกรรมการ เรียงตามลำดับอักษรภาษาไทย