รอกรอกข้อมูล

หมายเหตุ
  • ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ประเมินจากพลังงานรังสีอาทิตย์บนระนาบเอียง 15 องศาหันไปทางทิศใต้
  • การประเมินต้นทุนและผลตอบแทนอย่างง่าย โดยไม่ได้คิดส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้, ประสิทธิภาพแผงเซลล์ที่ลดลงตามอายุการใช้งาน
  • ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขึ้นอยู่กับมุมเอียงของหลังคา และประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่เลือกใช้
  • ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่แผงเซลล์และขนาดระบบ ขึ้นอยู่กับชนิดและประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เลือกใช้
  • 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) เทียบเท่า 1 หน่วยไฟฟ้า