เกี่ยวกับ CSSC

About CSSC

ประวัติ CSSC

     ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ จัดตั้งตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่ 138/2549 ลงวันที่ 27 มกราคม 2549 ในกำกับภายใต้โครงสร้าง การบริหารของกลุ่มวิจัยระบบพลังงานสะอาด (CES) และ R&D Cluster ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อให้เป็นแหล่งในการบริการวิชาการ บริการอุตสาหกรรม ทดสอบอุปกรณ์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก่ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แบตเตอรี่และอุปกรณ์ประกอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ รับเป็นที่ปรึกษา ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี งานวิจัยและพัฒนาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ทั้งนี้ เริ่มจากการเป็นหน่วยงานทดสอบในกลุ่มวิจัยระบบพลังงานสะอาด ภายใต้โครงสร้างของสถาบันพัฒนาและ ฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ดำเนินโครงการศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ตามหนังสือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 เพื่อให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสามารถดำเนินการทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล

Image

 

Image