เกี่ยวกับ CSSC

About CSSC

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)
(CES SOLAR CELLS TESTING CENTER - CSSC)

"CSSC มุ่งผลิตผลงานมาตรฐาน ด้วยบุคลากรคุณภาพ อย่างมืออาชีพ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"

ผลงานมาตรฐาน บุคลากรคุณภาพ
นักวิชาการมืออาชีพ องค์กรแห่งการเรียนรู้

คำอธิบายนโยบายคุณภาพ
1. "ผลงานมาตรฐาน" - "Standard" - "Produce Standard Output"
CSSC มุ่งผลิตผลงานที่ได้มาตรฐาน คุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ของประชาคมในระดับสากล ด้วยความสุจริตในวิชาชีพ
2. "บุคลากรคุณภาพ" - "Quality" - "Qualified Staff"
CSSC เน้นบุคลากรคุณภาพ ศักยภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม - เป็นบุคลากรที่เก่งและดีที่พึงประสงค์ของสังคม
3. "นักวิชาการมืออาชีพ" - "Professional"
CSSC เน้นนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางเพื่อทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ สามารถตรวจสอบได้และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน
4. "องค์กรแห่งการเรียนรู้" - "Learning Organization"
CSSC เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการทรัพยากร และการผลิตผลงาน