เกี่ยวกับ CSSC

About CSSC

ประกาศปรัชญาการทำงานของ
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์
(CES SOLAR CELLS TESTING CENTER - CSSC)


แบ่งเป็น 4 ส่วน พร้อมด้วยคำอธิบายเจตนารมณ์ประกอบด้วย


1. "ผลงานมาตรฐาน" - "Standard" - "Produce Standard Output"
CSSC มุ่งผลิตผลงานที่ได้มาตรฐาน คุณภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ของประชาคมในระดับสากล ด้วยความสุจริตในวิชาชีพ

2. "บุคลากรคุณภาพ" - "Quality" - "Qualified Staff"
CSSC เน้นบุคลากรคุณภาพ ศักยภาพและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม - เป็นบุคลากรที่เก่งและดีที่พึงประสงค์ของสังคม

3. "นักวิชาการมืออาชีพ" - "Professional"
CSSC เน้นนักวิชาการที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะทางเพื่อทำงานอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ สามารถตรวจสอบได้และปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน

4. "องค์กรแห่งการเรียนรู้" - "Learning Organization"
CSSC เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการทรัพยากร และการผลิตผลงาน

ประกาศ
ปรัชญาการทำงานของ
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์
(CES SOLAR CELLS TESTING CENTER - CSSC)
ผลงานมาตรฐาน บุคลากรคุณภาพ
นักวิชาการมืออาชีพ องค์กรแห่งการเรียนรู้