ห้องเรียน CSSC

CSSC Classroom

Solar Cells and Applications - คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

อาจารย์ผู้สอน :: ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร, อาจารย์ชาย ชีวะเกตุและดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา

Solar Energy - คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

อาจารย์ผู้สอน :: ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร

Instrumentation - คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

อาจารย์ผู้สอน :: ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ

Day lighting Design & Innovation - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

อาจารย์ผู้สอน :: ดร.ธีรยุทธ์ เจนวิทยา