รายการค่าใช้จ่ายการทดสอบ (เบื้องต้น)

PRICE LIST


   ค่าใช้จ่ายการทดสอบ

*ค่าใช้จ่ายการทดสอบข้างต้นนั้น ทางศูนย์ฯ
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณสาริศา เชื้อกุล

โทร. 024707445-6
โทรสาร. 02470-7445, 02470-8626
Email:ces@kmutt.ac.th

การทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module Testing)

หัวข้อทดสอบ มาตรฐานที่ใช้ ค่าใช้จ่าย
(บาท/แผง)
ระยะเวลาการทดสอบ
(วันทำการ)
Visual inspection
IEC 61215 Second edittion 2005-04
and
IEC 61646 Second edition 2008-05
550 1
Maximum power determination   1,500 1
Insulation test   1,000 1
Measurement of temperature coefficients   11,000 5
Measurement of NOCT   26,700 30
Performance at STC   1,500 1
Performance at NOCT   1,500 1
Performance at low irradiance   1,500 1
Outdoor exposure test   23,300 20
Hot-spot endurance test   40,000 10
UV Preconditioning test   61,900 40
Thermal cycling test (200 cycles)   385,000 50
Humidity-freeze test   89,000 20
Damp-heat test   133,000 50
Robustness terminations test   1,600 1
Wet leakage current test   1,100 1
Mechanical load test   1,200 3
Hail test   2,300 2
Bypass diode thermal test   9,000 5
Light soaking   186,000 10