รายการค่าใช้จ่ายการทดสอบ (เบื้องต้น)

PRICE LIST


   ค่าใช้จ่ายการทดสอบ

*ค่าใช้จ่ายการทดสอบข้างต้นนั้น ทางศูนย์ฯ
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณสาริศา เชื้อกุล

โทร. 024707445-6
โทรสาร. 02470-7445, 02470-8626
Email:ces@kmutt.ac.th

การทดสอบเบตเตอรี่ (Battery Testing)

หัวข้อทดสอบ มาตรฐานที่ใช้ ค่าใช้จ่าย
(บาท/แผง)
ระยะเวลาการทดสอบ
(วันทำการ)
Capacity Test IEC 60896-11:2002 item14 แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด แบบมีช่องระบายอากาศ แรงดันไฟฟ้า 12 Volt ความจุไม่เกิน 600 Ah ทดสอบที่อัตราการคายประจุ 20 ชั่วโมง จำนวน 5 รอบ
  - กรณีส่งทดสอบน้อยกว่า 6 ลูก
    ค่าทดสอบ 13,000 บาทต่อลูก
15 วัน
  - กรณีส่งทดสอบมากกว่า 6 ลูก
    ค่าทดสอบ 7,000 บาทต่อลูก
15 วันต่อ 8 ลูก
Capacity Test IEC 60896-11:2002 item14 แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด แบบมีช่องระบายอากาศ แรงดันไฟฟ้า 2 Volt ความจุไม่เกิน 3,000 Ah ทดสอบที่อัตราการคายประจุ 100 ชั่วโมง จำนวน 1 รอบ
  - กรณีส่งทดสอบน้อยกว่า 6 ลูก
    ค่าทดสอบ 17,000 บาทต่อลูก
20 วัน
  - กรณีส่งทดสอบมากกว่า 6 ลูก
    ค่าทดสอบ 8,000 บาทต่อลูก
20 วันต่อ8 ลูก
Capacity Test IEC 60896-21:2004* แบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด แบบไม่มีช่องระบายอากาศ แรงดันไฟฟ้า 12 Volt ความจุไม่เกิน 600 Ah ทดสอบที่อัตราการคายประจุ 20 ชั่วโมง จำนวน 5 รอบ
  - กรณีส่งทดสอบน้อยกว่า 6 ลูก
    ค่าทดสอบ 13,000 บาทต่อลูก
15 วัน
  - กรณีส่งทดสอบมากกว่า 6 ลูก
    ค่าทดสอบ 7,000 บาทต่อลูก
15 วันต่อ 8 ลูก
หมายเหตุ * ไม่อยู่ในขอบข่ายการได้รับการรับรอง ISO/IEC17025