รายการค่าใช้จ่ายการทดสอบ (เบื้องต้น)

PRICE LIST


   ค่าใช้จ่ายการทดสอบ

*ค่าใช้จ่ายการทดสอบข้างต้นนั้น ทางศูนย์ฯ
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณสาริศา เชื้อกุล

โทร. 024707445-6
โทรสาร. 02470-7445, 02470-8626
Email:ces@kmutt.ac.th

การทดสอบชุดควบคุมการประจุแบตเตอรี่ (Battery Charge Controller Testing)

หัวข้อทดสอบ มาตรฐานที่ใช้ ค่าใช้จ่าย
(บาท/เครื่อง)
ระยะเวลาการทดสอบ
(วันทำการ)
Functioning and safety Test •IEC62093:First edittion 2005-03 (บางส่วน)
•ตามข้อกำหนดของ พพ.
27,000 15