รายการค่าใช้จ่ายการทดสอบ (เบื้องต้น)

PRICE LIST


   ค่าใช้จ่ายการทดสอบ

*ค่าใช้จ่ายการทดสอบข้างต้นนั้น ทางศูนย์ฯ
ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณสาริศา เชื้อกุล

โทร. 024707445-6
โทรสาร. 02470-7445, 02470-8626
Email:ces@kmutt.ac.th

การทดสอบอินเวอร์เตอร์ชนิดเชื่อมต่อระบบจำหน่าย
(Grid-connected Inverter Testing)

หัวข้อทดสอบ มาตรฐานที่ใช้ ค่าใช้จ่าย
(บาท/เครื่อง)
ระยะเวลาการทดสอบ
(วันทำการ)
- Visual inspection
- Voltage, current and frequency
- Normal voltage operating range
- Normal frequencyoperating range
- Flicker
- Power factor
- DC injection
- Harmonics and waveform distortion
- Over/under voltage
- Over/under frequency
- Islanding protection
- Response to utility recovery
- IEC62093:2005
- IEC61727:2004
- IEC62116:2008
ขนาดไม่เกิน 5kW, 1 phase 54,000

ขนาดมากกว่า 5kW - 10kW, 1 phase 63,600
30
- การตรวจพินิจ
- ฮาร์มอนิก
- แรงดันกระเพื่อม
- การจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
- ช่วงแรงดันทำงาน
- ช่วงความถี่ทำงาน
- การป้องกันสภาวะไอส์แลนดิ่ง
- การเชื่อมต่อหลังไฟฟ้ากลับคืน
- IEC62093:2005
- ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง 2556 (Design test)
- IEC62116:2008
ขนาดไม่เกิน 5kW, 1 phase 54,000

ขนาดมากกว่า 5kW - 10kW, 1 phase 63,600
30
- ช่วงแรงดันทำงาน
- ช่วงความถี่ทำงาน
- ข้อกำหนดสำหรับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านครหลวง 2556 (Routine test)
1 phase ไม่เกิน 3 เครื่อง 5,000 ต่อเครื่อง

มากกว่า 3 เครื่อง โปรดติดต่อ
30
- การตรวจพินิจ
- ฮาร์มอนิก
- แรงดันกระเพื่อม
- การจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
- การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ
- การควบคุมกำลังไฟฟ้า
- การป้องกันแรงดันต่ำและแรงดันเกิน
- การป้องกันความถี่ต่ำและแรงดันเกิน
- การป้องกันการจ่ายไฟฟ้าแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด
- การเชื่อมต่อกลับคืนเข้าสู่ระบบโครงข่าย
- IEC62093:2005
- ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556
- IEC62116:2008
ขนาดไม่เกิน 5kW, 1 phase 60,000

ขนาดมากกว่า 5kW - 10kW, 1 phase 70,600
30
- แรงดันและความถี่ - ฮาร์มอนิก
- แรงดันกระเพื่อม
- การจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง
- การควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ
- การควบคุมกำลังไฟฟ้า
- ความสามารถในการทนต่อสภาวะแรงดันตกชั่วขณะ
- การป้องกันแรงดันต่ำและแรงดันเกิน
- การป้องกันความถี่ต่ำและแรงดันเกิน
- การป้องกันการจ่ายไฟฟ้าแบบระบบไฟฟ้าแยกโดด
- การเชื่อมต่อกลับคืนเข้าสู่ระบบโครงข่าย
- ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2556 (Compliance Evaluation Report)
36,000

มากกว่า 3 เครื่อง โปรดติดต่อ
10