ความสามารถการให้บริการ

Scope of Services

ขอบข่ายความสามารถด้านการทดสอบ (Testing services)
ศูนย์พัฒนามาตรฐานและทดสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (CSSC)
(CES SOLAR CELLS TESTING CENTER - CSSC)

การทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์
มาตรฐาน หัวข้อทดสอบ ความสามารถการทดสอบ
IEC61215:2005 Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules -Design qualification and type approval 10.1 Visual inspection
10.2 Maximum power determination
10.3 Insulation test
10.4 Measurement of temperature coefficients
10.6 Performance at STC and NOCT
10.7 Performance at low irradiance
10.8 Outdoor exposure test
10.9 Hot-spot endurance test
10.11 Thermal cycling test
10.12 Humidity freeze test
10.13 Damp heat test
10.15 Wet leakage current test
10.16 Mechanical load test
10.17 Hail test
สามารถทดสอบแผงเซลล์ขนาดไม่เกิน 2 m x 2 m แรงดันวงจรเปิดไม่เกิน 300 V กระแสลัดวงจรไม่เกิน 30 A
IEC61646:1996 Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules -Design qualification and type approval 10.1 Visual inspection
10.2 Performance at STC
10.3 Insulation test
10.4 Measurement of temperature coefficients
10.6 Performance at NOCT
10.7 Performance at low irradiance
10.8 Outdoor exposure test
10.9 Hot-spot endurance test
10.11 Thermal cycling test
10.12 Humidity freeze test
10.13 Damp heat test
10.15 Twist test
10.16 Mechanical load test
10.17 Hail test
10.20 Wet leakage current tes
สามารถทดสอบแผงเซลล์ขนาดไม่เกิน 2 m x 2 m แรงดันวงจรเปิดไม่เกิน 300 V กระแสลัดวงจรไม่เกิน 30 A

การทดสอบแบเตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด
มาตรฐาน หัวข้อทดสอบ ความสามารถการทดสอบ
IEC60896-11 First edition 2002-12 Stationary lead-acid batteries – Part 11: Vented types – General requirements and methods of tests Clause 14 Capacity test
Clause 15 Test of suitability for battery floating operation
Clause 16 Endurance test in discharge-charge cycles
Clause 17 Endurance test in overcharge
Clause 18 Charge retention test
Clause 19 Short-circuit current and internal resistance determination
สามารถทดสอบแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด ทั้งแบบเซลล์เดี่ยว 2V (Stationary) และแบบ Monoblock 12V ที่มีขนาดไม่เกิน 40 cm x 60 cm x 60 cm (กว้าง x ยาว x สูง) และน้ำหนักไม่เกิน 100 kg/ลูก สามารถควบคุมอุณหภูมิของสารละลายให้มีความแตกต่างไม่เกิน ?2?C ของค่ากำหนดตลอดช่วงการทดสอบได้ (ปกติทดสอบที่ 20 ?C อัตราคายประจุ 20 ชั่วโมงหรือ 100 ชั่วโมง) กระแสสูงสุดต่อลูกขณะทดสอบไม่เกิน 110 A ซึ่งสามารถทดสอบความจุแบตเตอรี่ที่อัตราคายประจุ 100 ชั่วโมง ได้ขนาดสูงสุดเกินกว่า 3000 Ah (ซึ่งการใช้งานทั่วไปความจุสูงสุดไม่เกิน 3000 Ah ที่ อัตราคายประจุ 100 ชั่วโมง)

การทดสอบอุปกรณ์ประกอบระบบ (BOS)
มาตรฐาน หัวข้อทดสอบ ความสามารถการทดสอบ
IEEE Std 929-2000 IEEE Recommended Practice for Utility Interface of Photovoltaic (PV) Systems ทดสอบฟังก์ชันการทำงานและทดสอบการป้องกัน สามารถทดสอบอินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อระบบจำหน่ายการไฟฟ้า (Grid-connected inverter) ชนิด 1 เฟส ขนาด 10 kW (ปัจจุบัน) ได้โดยสามารถทดสอบได้ด้วยแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงหรือชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในช่วงแรงดันด้านอินพุต 300 V กระแส 40 A และทดสอบการทำงานของวงจรป้องกัน เช่น Islanding protection, disconnecting time โดยใช้ Programmable AC power Source และมีแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้ถึง 45 kW
IEC62093 (บางส่วน) การทดสอบอินเวอร์เตอร์แบบระบบอิสระ สามารถทดสอบอินเวอร์เตอร์แบบอิสระ (Stand alone inverter) ชนิด 1 เฟส ขนาด 10 kW (ปัจจุบัน) ได้โดยสามารถทดสอบได้ด้วยแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงหรือชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในช่วงแรงดันด้านอินพุต 300 V กระแส 40 A
IEC62093 (บางส่วน) การทดสอบอุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ สามารถทดสอบอุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ ขนาด 10 kW (ปัจจุบัน) ได้โดยสามารถทดสอบได้ด้วยแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรงหรือชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในช่วงแรงดันด้านอินพุต 300 V กระแส 40 A